තැපැල් ඡන්ද හිමියන් වෙත මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් කෙරෙන දැනුම් දීමක්

2019 දෙසැම්බර් 07 වැනි දිනට යෙදී ඇති ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති ඡන්ද හිමියන් වෙත මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් විශේෂ දැනුම් දීමක් කරමින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. එම මාධ්‍ය නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන් මෙසේය.

Recommended For You

About the Author: Editor