මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පාලනයට ස්ථීර ඒකකයක්

ඉදිරි මැතිවරණවලදී මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම්ල ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සහ මැතිවරණයට අදාළ ආරවුල් සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වීමට නීති හා විමර්ශන භාර අතිරේක මැතිවරණ කොසාරිස්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කර ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

එම ඒකකයේ කටයුතු අධීක්ෂණයට ජනාධිපති නීතීඥයෙක්ද මැතිවරණ කොමිසමේ සිටින බවත් එදිනෙදා ලැබෙන පැමිණීලි විමර්ශනය කිරීම අරමුණ බවත් සදහන් වේ.

ඉදිරි මැතිවරණවලදී මැතිවරණයට අදාළ ආරවුල් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට ජනමාධ්‍යයේ සහයද ලබා ගැනීමය අපේක්ෂා කරන බවද මැතිවරණ කොමිෂම වැඩි දුරටත් සදහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor