රේල්ලුවේ ‘ෂයිලොක්ලා’හෙටත් වැඩ නෑ

කැබිනට් අනුකාරක කමිටුව තුළින් දුම්රිය නිලධාරීන්ට ඇති වී තිබෙන ගැටලුවලට විසඳුම් නොලැබීම හේතුවෙන් දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව සිදුකරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor