විවෘත කර දවස් 03යි: යාපනය ගුවන් ‌තොටුපොළ මෙන්න…

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවැනි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ ලෙසින් පසුගිය 17 වැනිදා ජනපතිවරයා විසින් විවෘත කළ යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ උතුරු පළාතට බලපෑ වැසි සහිත තත්ත්වය හේතුවෙන් මඩ වඟුරක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor