‘පාස්කු ඉරිදා’ ප්‍රහාරය පිළිබඳ අවසන් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ අවසන්  වාර්තාව හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. 

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය වැනි සිදුවීමක් යළි ඇති නොවීමට ගත් පියවර සහ නිර්දේශ අදාළ වාර්තාවට ඇතුළත් බව එම ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ සභාපති නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පැවසීය.

මෙම වාර්තාව පිටු 200කින් පමණ සමන්විත වනු ඇති බව ද සඳහන්වේ. 

ප්‍රහාරය සම්බන්ධ වැරදිකරුවන් නිර්දේශ කිරීමේ බලයක් නැති වුවද අතපසුවීම් , අඩුපාඩු හා දුර්වලතා කවරේද යන්න පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති බව සඳහන්වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor