හීලෑ අලි ඇතුන් කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව ප‍්‍රතිපත්තියක්

හීලෑ අලි ඇතුන් කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව ප්‍රතිපත්තියක් සහ නීති පද්ධතියක් සැකසීමට පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැති තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා රැස්වීමේදී යෝජනා වී තිබේ.

අදාළ කෙටුම්පත සකස් කර එය ඉක්මනින් අධීක්ෂණ කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කාරක සභාව සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දුන්නේය. 

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඇතුළු විවිධ කටයුතු වලට යොදාගන්නා අලි ඇතුන් පිළිබඳව පල වන ප්‍රවෘත්ති ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිනාමයට අහිතකර ලෙස බලපා ඇති බවත් එය බෞද්ධ රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්ති නාමයට අහිතකර බවත් කමිටු සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සන්දිත් සමරසිංහ මහතා මෙහිදී පෙන්වාදුන්නේය.

තායිලන්තය වැනි වෙනත් රටවල් වල දක්නට ලැබෙන පරිදි දැඩි නීති හා රෙගුලාසි සහිතව මෙම ප්‍රතිපත්තිය හෝ නීතිය සම්පාදනය කළ යුතු බවද මෙහිදී යෝජනා විය.

2015 ජුනි 22 වන දින 1920/3 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පල කරන ලද (469 වැනි අධිකාරය) වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත යටතේ දක්වා ඇති නියමය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේදී සාකච්ඡාවට ලක් කිරීමේදී මෙම කරුණ පිලිබඳ අවධාරණය කෙරිණි. 

වන අලි හා මානව ගැටුම් වැළැක්වීම සඳහා විදුලි වැට සවිකිරීම මෙන්ම, අප්‍රිකානු රටවල් ඇතුළු වෙනත් රටවල්වල භාවිතා වන ගැටුම් වැලැක්වීමේ ක්‍රියා පටිපාටි වැනි ක්‍රමවේදයන් ශ්‍රී ලංකාවේත් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි. ඒ අතරම, වයඹ පළාතේ සහ වවුනියාවේ චෙඩ්ඩිකුලම් හි රිලවුන් නිසා මහජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳවත් අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ අවධානයට ලක් විය.

Recommended For You

About the Author: Editor