ලබන වසරේ පටන් අවු­රු­ද්ද­කට ‘ෆුඩ් සිටි’ 50ක් ඇරෙ­නවා

වසර 175 ක අභි­මා­න­වත් ඉති­හා­ස­යක් ඇති කාගිල්ස් සමා­ගම සිය ෆුඩ් සිටි ජාලයේ 36 වැනි සංව­ත්ස­රය නිමි­ති­කො­ට­ගෙන 400 වැනි ශාඛාව පසු­ගිය දා වත්ත­ලදී විවෘත කළේය.

කාගිල්ස් සමා­ගමේ සභා­පති ලුවී පේජ්, උප­ස­භා­පති, රංජිත් පේජ් මහත්වරු ඇතුළු සම්භා­ව­නීය අමු­ත්තන් රැසක් සහ­භාගි වූ මෙම උත්ස­වයේ විශේ­ෂ­ත්වය වූයේ, කාගිල්ස් වටා රොඳ බැඳ, සිය ගොවි ජීවිත සාර්ථක කර­ගත් ගොවි මහ­ත්වරු ගණ­නා­වක් සහ­භාගී වී සිටී­මයි.

“කාගිල්ස් කියන්නේ ෆුඩ් සිටි­යක් පම­ණක් නොවෙයි. රටට වැඩ කරන තැනක්. අපි නංවන්නේ මේ රටේ කෘෂි ආර්ථි­කය. ඇති හැකි ගොවි පර­පු­රක් බිහි­කි­රීම, ඔවුන්ගේ ආර්ථි­කය හරහා ගම සංව­ර්ධ­නය කිරීම, ‘සරු බිම’ වැනි වැඩ­ස­ට­හන් හරහා ගොවි දරු­වන් උග­තුන් කිරීම, ගම්වල තරුණ තරු­ණි­යන්ට තව තවත් රැකියා උදා­කි­රිම වැනි රටට හිත­කර සුබ­දායි හුඟක් දේ කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටිය හා බැඳී පව­ති­නවා.

නමුත් මේ සංව­ර්ධ­නය රටට දෙන්න, ශාඛා 400 ක් දක්වා ව්‍යාප්ත වෙන්න අපිට අවු­රුදු 36ක් ගියා. ඒ කාලය දිග වැඩියි. ඊළඟ 400 අරින්න තවත් අවු­රුදු 36 ක් ගත කරන්න බැහැ. මේ රටට රස්සා අව­ශ්‍යයි. කෘෂි කර්මා­න්තය දියුණු කරන්න අව­ශ්‍යයි. මේ රටේ ග්‍රාමීය ජන­තා­වගේ, ජිව­ත්වීමේ විය­ද­මට අත්වැ­ලක් වෙන්න අව­ශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි තීර­ණය කළා, ලබන වසරේ පටන්, වස­ර­කට ශාඛා 50 බැගින්, මේ රටේ කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ඉදි කරන්න. මොකද, කාගිල්ස් අර­මුණ රටට වැඩ කිරී­මයි. රටට වැඩ කරන ගොවි මහ­ත්වරු මෙන්ම තරුණ තරු­ණි­යන් පිරි­සක් බිහි කිරී­මයි..” රංජිත් පේජ් මහතා සිය කතා­වේදී සඳ­හන් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor