මහින්ද රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයින් මැදමුලනේදී ඡන්දය දුන් අයුරු

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ ,ශිරන්ති රාජපක්ෂ , නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයින් අද පෙරවරුවේ මැදමුලනේ පිහිටි ඩී ඒ රාජපක්ෂ මහා විද්‍යාලයේදී සිය ඡන්දය පාවිච්චි කළ අවස්ථාව

Recommended For You

About the Author: Editor