අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස සිය අමාත්‍යංශයේ වැඩ භාරගනී

මහා සංඝරත්නයේ සෙත්පිරිස් මැද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අද (25) මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස සිය අමාත්‍යංශයේ වැඩ භාරගත්තේය.

Recommended For You

About the Author: Editor