රාජ්‍ය ආයතනවල සභාපතිවරුන්ට හා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයන්ට ඉල්ලා අස්වන්නැයි දැනුම්දීමක්

රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ආයතනවල සභාපතිවරුන්ට සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයන්ට, එම ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වන්නැයි ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් යොමුකර දන්වා ඇත.

එම ආයතනවලට නැවත පුද්ගලයන් පත්කිරීම සඳහා දැනට එම ධුරවල කටයුතුකරන නිලධාරීන්ට ඉල්ලා අස්වන්නැයි මෙමඟින් දන්වා ඇත.

එතෙක් එම ආයතනවල කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙනයෑම සඳහා චක්‍රලේකයක් මගින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට බලය පවරා ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor