‘ලන්ච් ෂීට්’ නිෂ්පාදකයින්ට දැඩි නීති

ආහාර එතුම් කොළ (ලන්ච් ෂීට්) නිෂ්පාදකයින් සඳහා නව නීති හඳුන්වාදීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආහාර එතුම් පැකට්ටුවේ සන්නාම නාමය, උපරිම සිල්ලර මිල, නිෂ්පාදකයාගේ නම සහ ලිපිනය, නිෂ්පාදිත දිනය හා ආයු කාලය, භාවිතා කරන ලද ද්‍රව්‍ය, භාවිත ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ප්‍රකාශනය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි අංකය, එතුමක ප්‍රමාණය, පැකට්ටුවක හෝ බණ්ඩලයකට අඩංගු එතුම් සංඛ්‍යාව ආදිය ඇතුළත්ව සිංහලල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම සැකසූ ලේබලයක් ඇතුළත් කළ යුතු බවට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කරනවා.

මෙම නව නීතිය 2020 වර්ෂයේ ජූනී මස 01 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන බවද එම අධිකාරය සඳහන් කරනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor