අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ‘මහජන සම්බන්ධතා අංශය’ පොදුජන සේවයට

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ මහජන සම්බන්ධතා අංශය අද :03* පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් ආර්. ඒ ද මෙල් පාර, අංක 101 ස්ථානයේදී විවෘත කළ අවස්ථාව.

Recommended For You

About the Author: Editor