විදේශ ශ්‍රමිකයින්ට බදු සහනයක්

නව රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අනුව විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා අයකරනු ලබන බදු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සංශෝධනය කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

එම බදු සහනය හේතුවෙන් විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්වන ශ්‍රමිකයින්, ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙත ගෙවිය යුතු ලියාපදිංචි ගාස්තු හා ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීමේ ගාස්තු ද සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව විදේශ රැකියා සඳහා පිටත් යාමේදී අයකරන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 17,837 සිට රුපියල් 16,416 දක්වා ද ලියාපදිංචිය අලූත්කිරීමේ ගාස්තුව රුපියල් 3755 සිට 3456 දක්වා ද අඩුකර තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor