සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර වෛද්‍ය සහතික නිකුත් කිරීම රෝහල් 150කදී

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් පමණක් සිදුකරන සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය රජයේ රෝහල් 150ක දී සිදුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

ඊයේ (05) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයේ රැුස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේදීයි මෙම අනුමැතිය ලබාදී තිබෙන්නේ.

ඒ අනුව, ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය විසින් සකස් කරනු ලබන ආකෘතියකට අනුව රජයේ රෝහල් මඟින් ද අදාළ පරීක්ෂාවන් සිදු කර සේවාලාභීන්ට වෛද්‍ය වාර්තාවන් ලබා දීමට හා සියලු සේවාවන් එක් ස්ථානයකින් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි රජයේ රෝහල් තුළ පහසුකම් සහිත ඒකක පිහිටුවීම පිණිස ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

අදාළ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසු වනු පිණිස වෛද්‍ය ආඥාපනත යටතේ ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරුන්ට රියැදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී සලකා බලනු ලබන වෛද්‍ය සහතික නිකුත් කිරීමට බලය පැවරෙන අයුරින් 2009 අංක 8 දරන මෝටර් රථවාහන පනත සංශෝධනය කිරීමට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම පිණිස මෙසේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor