පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සඳහා EDB පූර්ණ අනුග්‍ර‍හය

පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය හා එක්ව කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමණාකරණ අමාත්‍යාංශය, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය හා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 12 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය පසුගිය 7, 8, 9 යන දිනවල දී කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍ර‍ණ ශාලාවේ දී පැවැත්විණි.

ඒ සඳහා පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදන අංශයේ ව්‍යවසායකයන් ගණනාවක් සහභාගී වූ අතර නව අපනයන කරුවන් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධනය කිරීම සදහා තොරාගත්  ගත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් දස දෙනෙකු සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පහසුකම් සපයන ලදී.

Eesha Products, Creative Patch Work and Fashion, Wilowi Shoes, Lily Shoes, Idea Shoes, N.S.H. Shoes, Galabadawatte Shoe Industry, Sadipa Shoe Mart, Jeewanthi Footwear, Chathurya Shoe Mart යන නිෂ්පාදන ආයතන ඒ සදහා සහභාගී වූහ.

ප්‍ර‍දර්ශනය පැවැත්වුණු තෙදින පුරා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පූර්ණ අනුග්‍ර‍හය යටතේ සිය නිෂ්පාදනයන් අලෙවි කිරීම සහ ප්‍ර‍දර්ශනයට ඉහත සඳහන් තෝරාගත් පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන්ට අවකාශය සලසා තිබුණි. එහි දී රුපියල් මිලියන 2.2ක ආදායමක් ලබා ගන්නට ද, එක් නිෂ්පාදකයෙක් සඳහා එක්සත් රාජධානියේ අපනයන ඇණවුමක් සලසා ගන්නට ද හැකි විය. ශ්‍රී ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය(IDB) විසින් පැවැත් වූ පස්දින වැඩමුළුවට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ(EDB) අනුග්‍ර‍හය යටතේ සහභාගී වීමට ද මෙම ව්‍යවසායකයන්ට අවකාශ සැලසිණි.

පුරා වසර11ක් පැවැති මෙම ප්‍රදර්ශනය මගින් දේශීය හා විදේශීයව ශ්‍රී ලංකා පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ කර්මාන්තය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා අතිවිශාල දායකත්වයක් සපයන ලදී.  ප්‍රදර්ශන කුටි 230කින් සමන්විත වූ මෙවර ප්‍රදර්ශනය විශේෂ ඉන්දියානු සැපයුම්කරුවන්ගේ ප්‍රදර්ශනාගාරයකින් ද සමන්විත විය. දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පෙලේ  පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන් සියලු දෙනා සහභාගී වන මෙම ප්‍රදර්ශනයේ දී ක්ෂෙත්‍රයේ  ප්‍රවර්ධනයට  ඉමහත් දායකත්වයක් සැපයූ ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ගේ පහසුව සඳහා අපනයන තත්වයේ පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ ඉතා පහසු මිලට ලබා ගැනීමට ද අවස්ථාව සලසා දෙන ලදි.

Recommended For You

About the Author: Editor