තෙල් මිල අඩුවීමේ ඍජු සහන ජනතාවට නොදී ආණ්ඩුවෙන් අලුත් වැඩ

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ලෝක වෙළඳපොළේ තෙල් මිල අඩුව තිබුණත් වර්තමානයේ පවතින තෙල් මිල ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යාමට ර​ජය තීරණය කර තිබේන අතර එසේ ඉතිර වන මුදල් යොදාගනිමින් පස් ආකාරයේ වැඩපිළිවෙළත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය අවධානය යොමුකර තිබේ. ඒ පහත සදහන් වැඩපිළිවෙළයි

01 මාර්ග තදබදය අවම කිරීම හා පොදු මහජනතාවගේ මෙන්ම පෞද්ගලික වාහනවල ප්‍රවාහනය පහසු කිරීම අරමුණු කරගෙන වර්තමාන වෙළඳපොළ තුළතෙල් මිල ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යෑම.

02 ඛනිජතෙල් ආනයනයේදී රජයට ලාභ සීමාවක් ලබා ගත හැකි ආකාරයන ආනයන බද්දක් පැනවීම.

03 ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළෙහි තෙල් මිල අඩුවීමෙන් ලැබෙන ඉතුරුම් යොදා ගනිමින් ඛනිජ තෙල් ස්ථායිකරණ අරමුදලක් පිහිටුවිම හා මාස 6ක කාලසීමාවක් තුළ රුපියල් බිලියන 200ක මුදලක් එම අරමුදල යටතේ රැස්කිරීම.

04  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙත ගෙවිය යුතු ණය මුදල් අඩු කිරිමට හැකි වන පරිදි එකී අරමුදලින් රුපියල් බිලියන 50ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබාදිම හා එමගින් ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ලංකා බැංකුවට හා මහජන බැංකුවට ගෙවිය යුතු ණය මුදල් නිරවුල් කිරීම.

05 ඛනිජතෙල් මිල අඩුවිමේ වාසිය සැලකිල්ලට ගෙන ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඝන තෙල් ලීටරයකට මිල රුපියල් 70 බැගින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සැපයීම හා එමගින් තාප විදුලිබල ජනනයට වැය වන වියදම රුපියල් බිලියන 30කට වඩා අඩුකර ගෙන බැංකු ණය හා පෙලී නිරවුල් කිරීම.

Recommended For You

About the Author: Editor