විගණකාධිපති හෙළිකරන ‘ලංකාවේ එළවළු බීජ ආනයනයේ’ තිත්ත කතාව

2015 දී රුපියල් මිලියන 962.7ක් වූ එළවළු බීජ ආනයන වියදම 2019 වර්ෂයේදී රුපියල් මිලියන 1491.6 දක්වා 35% කින් වැඩිවී ඇතැයි 2021 පෙබරවාරි 01 දින දරණ ‘‘විගණකාධිපතිවරයාගේ එළවළු බීජ දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කාර්යසාධනය වාර්තාව“ සදහන් කරයි.

එම වාර්තාව අනුව,

  1. 2015 දී බීජ ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 226,152ක් ආනයනය කර ඇති අතර එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 963කි.
  2. 2016 දී ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 312,246ක් ආනයනය කර ඇති අතර එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,400කි.
  3. 2017 දී ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 227,255ක් ආනයනය කර ඇති අතර වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,195කි.
  4. 2018 දී ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 229,559ක් ආනයනය කර ඇති අතර වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,519කි.
  5. 2019 දී කිලෝ ග්‍රෑම් 198,595ක් ආනයනය කර ඇති අතර වටිනාකම රු මි 1,491කි.
  6. එම කාලයේ ආනයනය කර ඇති මුළු කිලෝ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය 6,567ක් වන අතර මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 1,193,807කි.

ඉහත දත්ත අනුව 2015ට සාපේක්ෂව 2019 වනවිට ආනයනය කළ බීජ කිලෝ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය 13% කින් අඩුවී ඇතත් බීජ ආනයන වියදම 55% කින් වැඩිවී ඇත.

එළවළු බීජ ආනයන බලපත්‍ර ලබාදීමේදී උපරිම ආනයන සීමා පැනවීමක් සිදුකර නැති අතර බෝංචි බීජ සඳහා පමණක් ආනයන සීමාවක් පනවා තිබී ඇත.

එසේ වුවද වාර්ෂික පරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය එළවළු ප්‍රමාණය කොපමණද යන්න ගණනය කිරීමක් සිදුවී නැති අතර එමෙන්ම බීජ අවශ්‍යතාව ගණනය කිරීමක් සිදුකර නැත. ඒ නිසාම දේශීය බීජ හා රෝපණ ද්‍රවය මධ්‍යස්ථානවල බීජ නිෂ්පාදනය හා මිලදී ගැනීම 2017 දී කිලෝ ග්‍රෑම් 13,865ක් වන විට ආනයනය ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 227,255ක් වී ඇත.

2018 දී දේශීය නිෂ්පාදන හා මිලදී ගැනීම් ප්‍රමාණය ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 22,189ක් වනවිට ආනයනය ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 229.559ක් වී ඇත. 2019 දී දේශීය නිෂ්පාදන හා මිලදී ගැනීම් ප්‍රමාණය ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 37042ක් වනවිට ආනයනය ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 19859ක් වී ඇත.

තවද දේශීය බීජ අවශ්‍යතාව හඳුනාගෙන රජයේ බීජ ගොවිපල මඟින් නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි ප්‍රමාණය පමණක් කොන්ත්‍රාත් වැඩසටහන යටතේ නිෂ්පාදනය කරගත යුතු වූවත් ඒ අනුව කටයුත කරන්නේද යන්න විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වී නැත. ඒ යටතේ ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගත් බීජ ප්‍රමාණය 2017 දී ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 4,496.07ක් වී ඇති අතර වටිනාකම රුපියල් 6,853,549ක් වී ඇත.

2018 දී බීජ ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 11,745.65ක් මිලදී ගෙන තිබෙන අතර වටිනාකම රුපියල් 16,573,090කි. 2019 දී බීජ ක්‍රිලෝ ග්‍රෑම් 25,654.7ක් මිලදී ගෙන තිබෙන අතර වටිනාකම රුපියල් 39,512,225කි.

දේශීය එළවළු බීජවලට වඩා ආනයනික බීජ වල මිල වැඩි වුවද වැඩි මිලකට ගොවීන් ආනයනික බීජ ලබා ගැනීමට පෙළඹී ඇත්තේ දේශීය බීජ සැපයුම ප්‍රමාණවත් නොවන නිසාය.■

අනිද්දා පුවත්පත ඇසුරිණි

Recommended For You

About the Author: Editor