ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ගෙවනු ලබන වන්දිය ඉහළට

ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ගෙවනු ලබන උපරිම වන්දි මුදල මෙතෙක් පැවැති රුපියල් 600,000 සීමාවේ සිට රුපියල් 1,100,000 දක්වා රුපියල් 500,000 කින් ඉහළ දැමීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමනය කරනු ලබන බැංකු හා මුල්‍ය සමාගම්වල බලපත්‍ර අවලංගු කළ හෝ අත්හිටවූ අවස්ථාවලදී එම ආයතනවල තැන්පතුකරුවන්ට උපරිම සහන සැලසීමේ අරමුණෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඒ අනුව පසුගිය සමයේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් බලපත්‍ර අවලංගු කරන ලද හෝ අත්හිටුවන ලද සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී (සී. අයි. එෆ්. එල්.), ද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ක්‍රෙඩිට් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් (ටී.එස්. සී. එෆ්. එල්.), ටී.කේ.එස්. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් (ටී.කේ.එස්.), ද ෆිනෑන්ස් කොම්පැණි පී.එල්.සී (ටී. එෆ්. සී.), ඊ.ටී. අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් (ඊ. ටී. අයි.) සහ ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සර්විසස් පී.එල්.සී. (එස්. එෆ්. එස්.) යන මුල්‍ය සමාගම් හයෙහි (06) තැන්පතුකරුවන් සඳහා වන්දි මුදල් ගෙවීමේදී ද මෙම සංශෝධිත සීමාව අදාළ වනු ඇත.

Recommended For You

About the Author: Thusal