අක්කර 2/1කින් රු. 80,000-100,000ක් උපයන සාර්ථක වැල් දොඩම් වගාවක්

අක්කර භාගයකින් සතියකට රුපියල් 80,000 – 100,000ක් පමණ ආදායම් ලබන ගලේවෙල  ප්‍රදේශයේ පිහිටි සාර්ථක පැෂන් වගාවක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ  නිරීක්ෂණයට අද (04) ලක්වුණා.

කෘෂිකර්ම නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (ASMP) මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන හා මෙහෙයවීම සිදු කරනවා.

මෙහිදී ගොවීන් ප්‍රකාශ කළේ 100 දෙනකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් විසින් අක්කර 50ක මෙම වගාව සිදුකරන බවත් අක්කර භාගයක වගාවකින් සතියකට රුපියල් 80,000 -100000 ක ආදායමක් ලබාගත හැකි බවයි.

කෘෂිකර්ම නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (ASMP) මේ සඳහා එක් ගොවියෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 7ක අධාර, අවශ්‍ය පැළ, බිංදු ජල පද්ධති, බිම සකස් කර දීම, තාක්ෂණික උපදෙස් ආදි සියලු පහසුකම් සපයනවා.

දේශීය වෙළඳපොළ තුළත් ,අපනයන වෙළඳපොළ තුළත් පැෂන් සඳහා  ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතිනවා. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය ප්‍රදේශයේ ද අක්කර 200 ක පැෂන් වගාවක් මේ ආකාරයෙන්ම සිදු කරනවා.

Recommended For You

About the Author: Thusal