සංචාරක හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ පුහුණු පාඨමාලා යාවත්කාලීන කිරීමට ඇමති අවධානය

වර්තමානයටත් අනාගතයටත් ගැලපෙන පරිදි සංචාරක හෝටල්  කළමනාකරණ ආයතනයේ පුහුණු පාඨමාලා යාවත්කාලීන කිරිම  කෙරෙහි සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ අවධානය යොමුව තිබේ.

ඒ අනුව ගෝලීය වසංගතයක් බවට පත්ව ඇති කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ සංචාරකයන් සමග කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රි ලංකා හෝටල් කළමණාකරණ ආයතනය හරහා හෝටල් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධවන නවකයින් දැනුවත් කිරීමටද  අවධානය යොමුව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් හා කළමනාකරණ ආයතනය 2021 වසර සඳහා සිසුන් 5175ක් සිය පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැනීමට නියමිතය.  එය පසුගිය  වසරට සාපේක්ෂව තුන් ගුණයක වැඩිවීමකි.

2020 වසරේ දී සිසුන් 1659 ක් හෝටල් හා කළමනාකරණ ආයතනයේ පුහුණු පාඨමාලා සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.

1964 වසරේ ස්ථාපිත කෙරුණු ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය මගින් වෘත්තීය ආහාර පිසීම, අවන්හල් සහ බාර් සේවය, සංචාරකයින් පිළිගැනීම, හෝටල් ගෘහ පාලනය, සංචාරක මාර්ගෝපදේශය, භාෂා පුහුණුව ආදී සහතිකපත් සහ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා රැසක් පවත්වනු ලබයි.

Recommended For You

About the Author: Thusal