සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 24,25 විවෘත කිරීමට පියවර

ජනතාවගේ ආහාර අවශ්‍යතා ඉටුකර දීමට පියවරක් ලෙස දිවයිනේ සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන තොග වෙළඳාම සඳහා ලබන  24 සහ 25 දෙදින විවෘත කිරීමට පියවර ගන්නා  බව කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ  පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Thusal