ගෑස් මිල අහසටම නගී

කිලෝ 12.5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම රුපියල් 1,257කින් ද ලාෆ් ගෑස් සමාගම රුපියල් 984කින් ද ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ සමග ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම කිලෝ 5ක් වු ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 503කින්ද කිලෝ 2.5ක් වු ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 231කින්ද වැඩි කර තිබේ.

නව මිල වැඩි කිරීම් අනුව කිලෝ 12.5ක ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල වන්නේ රුපියල් 2,750ක් වන අතර ලාෆ් ගෑස් කිලෝ 12.5ක මිල රුපියල් 2840කි. මෙම නව මිල අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන බව එම සමාගම් පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Thusal