නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කරයි: පොදු ක්‍රියාකාරකම් තව දුරටත් ලිහිල් වෙයි

පොදු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පනවා තිබූ නීති තවදුරටත් ලිහිල් කරමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අද (15) නව මාර්ගඋපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම මාර්ගෝපදේශ මාලාව සම්පූර්ණයෙන් පහත පළ වෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Thusal