ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය සහ දේශීය කිරි කර්මාන්තය ඉහළ නැංවීම සඳහා ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමටත්, ඊට අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි මෙන්ම ගව ඝාතනයට අදාළ පළාත් පාලන ආයතන විසින් සම්මත කරන ලද අනු නීති සංශෝධනය කිරීමටත් පසුගිය 18 වැනිදා පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

පහත සඳහන් පනත් හා අණපනත් සංශෝධනය කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් කෙටුම්පත් සකස් කර ඇත.

• 1893 අංක 9 දරණ ගව ඝාතන ආඥාපනතේ 272 අධිකාරිය

• 1958 අංක 29 දරණ පනත පිළිබඳ පනත

• නගර සභා ආඥාපනත – 252 වගන්තිය

• නගර සභා ආඥාපනතේ 255 වන වගන්තිය

1987 1987 නගර සභා පනතේ අංක 15 දරන ආඥාපනත

එම පනත් කෙටුම්පත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන සමඟ ගැටෙන්නේ නැති බව නීතිපති සහතික කර ඇත. 

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඒකාබද්ධ යෝජනාවට කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. මෙම පනත් කෙටුම්පත් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ නිවේදන ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සහ ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරු අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

Recommended For You

About the Author: Thusal