රාජ්‍ය ඖෂධ ඇමතිට ලැබුණු වටිනා තෑග්ග

ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව, ජොර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගමේ “සෙනෙහස” සත්කාරක වැඩසටහන යටතේ උතුරු මැද පළාතේ රෝහල් සඳහා රු. මිලියනයක් වටිනා ECG යන්ත්‍ර 05 ක් පරිත්‍යාග කිරීම අද දිනයේ(08) සිදු විය.

ජොර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගමේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ එරාන් රණසිංහ මහතා විසින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා  වෙත කොළඹ 10, “ඔසු පියස”, ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාලයේදී, එම ECG යන්ත්‍ර භාරදෙන ලදී.

Recommended For You

About the Author: Thusal