කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම් ‘මහාචාර්ය උදිත් ජයසිංහ‘ වහාම ඉවතට

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය උදිත් කේ ජයසිංහ මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම තනතුරින් ඉවත් කරනු ලැබ ඇති අතර එම පුරප්පාඩුව වෙනුවට ඩී.එම්.එල්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා පත් කර තිබේ

මේ අතර 2022 ජනවාරි මස පළමු වන දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස අනූෂ පැල්පිට මහතා පත් කර ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාව සිටි මහාචාර්ය උදිත්  කේ  ජයසිංහ මහතා  කාබනික පොහොර සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේදී ආන්දෝලනාත්මක අදහස් ගණනාවක් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Thusal