‘ගන්න දෙයක් නැහැ’ ඉන්න හිතෙන් නැහැ ?

මිනිසත්කම, දැනුම, කුසලතාව පෙරටු කොට ගෙන දේශපාලන, ආර්ථික, සංස්කෘතික හා සමාජික නවජීවනයක් අත්පත්කර ගැනීමේ සමාජ ප්‍රඥාව ගොඩ නගනා සියවසේ අභිමානවත් පුරවැසි ව්‍යාපාරය “43 සේනාංකය” විසින් අද දිවයින පුරා පළාත් 9 ම ආවරණය කරමින් පෝස්ටර් ව්‍යාපාරයක් දියත් කෙරිණ.

‘ගන්න දෙයක් නැහැ’ ඉන්න හිතෙන් නැහැ? යන වදන් පෙළ මගින් වත්මන් ආණ්ඩුව යටතේ රට පත්ව ඇති දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජීය අස්ථාවරභාවය ජනතාව වෙත සන්නිවේදනය කිරීම එහි අරමුණයි. ඉදිරියේ දී ’43 සේනාංකය’ රට ගොඩනැගීම සඳහා වන තම ජාතික වැඩපිළිවෙල සමග වඩාත් සක්‍රීයව ජනගත වනු ඇත.

Recommended For You

About the Author: Thusal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *