කෘෂි හා ධීවර අගය එකතු කිරීම සඳහා EDB මූල්‍ය ආධාර යෝජනා ක්‍රමයක් දියත් කරයි

කෘෂිකාර්මික හා ධීවර අපනයන ව්‍යවසායකයින්ට වටිනාකම් දාමයේ ඉහළට යා හැකි වන පරිදි මූල්‍ය ආධාර යෝජනා ක්‍රමයක් දියත් කරන බව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) නිවේදනය කළේය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් EDB කියා සිටියේ පිරිවැය බෙදාගැනීමේ පදනමක් යටතේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන (R&D) මුලපිරීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීමට තමන් කැමති බවයි.

මූල්‍ය ආධාර යෝජනා ක්‍රමය සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය 15 පෙබරවාරි 2021 වේ. 

Recommended For You

About the Author: Thusal