යුරෝපා කොමිසමෙන් අපේ කුරුඳුවලට ‘භූගෝලීය දර්ශක (GI) සහතිකය‘ පිරිනමයි

ශ්‍රී ලංකා කුරුඳුවලට යුරෝපා කොමිසම මඟින් භූගෝලීය දර්ශක (GI) සහතිකය පිරිනමා තිබේ. යුරෝපා කොමිසම ශ්‍රී ලංකා කුරුඳුවලට මෙම සහතිකය දී ඇත්තේ පළමු වතාවට වන අතර මෙරට කුරුඳුවල ඉහළ ගුණාත්මකභාවය සැලකිල්ලට ගෙන යුරෝපා වෙළෙඳපොළේ ඇති අනෙකුත් ගුණාත්මකභාවයෙන් අඩු කුරුඳුවලින් වෙන් කර හඳුනාගැනීම සඳහා මෙම දර්ශකය (GI) පිරිනමා තිබේ.

දශකයකට ආසන්න කාලයක් පුරා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික පාර්ශ්වකරුවන් රැසකගේ සහාය සහ දැඩි උත්සාහයෙන් මෙම තත්ත්වය හිමි කර ගැනීමට හැකි වූ බව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Thusal