පෑවිල්ල දිගටම ඇල්ලුවොත් යල කන්නයට වාරි ජලය නෑ – වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ප්‍රමාණවත් තරම් ජල ධාරිතාවක් ජලාශවල පවතින බැවින්  මෙවර මහ කන්නය සඳහා ජලය සැපයීමට බාධාවක් නොවන නමුත් මේ දිනවල පවතින අධික පෑවිල්ල අඛණ්ඩව පැවතියහොත් ඉදිරි යළ කන්නය සඳහා ජලය සැපයීමේදී ගැටලු මතුවිය හැකි බව වාරිමාර්ග අධයක්ෂ ඉංජිනේරු එස්. පී. සී සුගීශ්වර මහතා පැවසීය.

සේනානායක සමුද්‍රයේ ජල මට්ටම සියයට 44ක් හුරුලු වැවේ ජල මට්ටම සියයට 54ක් නාච්චිදූව වැවේ ජල මට්ටම සියයට 90ක්, රාජාංගනය වැවේ ජල මට්ටම සියයට 92ක්, පදවිය වැවේ ජල මට්ටම සියයට 90ක් සහ ලුණුගම්වෙහෙර ජලාශයේ ජල මට්ටම සියයට 47ක් පමණ තිබෙන බවද වාරිමාර්ග අධයක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Recommended For You

About the Author: Thusal