වාසුගේ ඉන්ධන කූපන් යෝජනාවට ඉහළින්ම පොල්ලක්

වාහනවලට ඉන්ධන ලබා දීමේදී කූපන් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්නැයි ඉල්ලීම් කළද ඉහළ පෙළැන්තියේ බලපෑම නිසා එය ක්‍රියාත්මක නොවූ බවට ඇමැති වාසුදේව නානායක්කාර චෝදනා කරයි.

‘ඉහළ පැලැන්තිය එවැනි ක්‍රමයකට කැමති නැති බව කී ඇමැතිවරයා ආර්ථිකයට බලපෑම් ඇති වනවිට මෙවැනි ක්‍රමවලට යෑමට සිදුවන බව ද භාවිතය සීමා කිරීමෙන් ඉන්ධන ප්‍රශ්නයට යම් විසඳුමක් ලබාගත හැකි බව ද සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Thusal