ඉබ්බංකටුව වැවේ දියකාවුන් මැවූ අසුරිමත් දසුන

දඹුල්ල ඉබ්බංකටුව ජලාශයේ  දියකාවුන් රැලක් අසිරි මවන දර්ශන පෙළක් අහම්බෙන් දැකගන්නට හැකි විණි.

සිහින් වැහි පොද අතරින් මෙම දියකාවුන් රෑන එක ගුලියකට එක්ව විනාඩි ගණනාවක් මසුන් ආහාරයට ගැනීම සිදුකඅළ අතර පසුව ඔවුන් වැවේම  තවත් කොටසකට  යන්නට වූහ.

සිහින් වැහි පොද සමග ඉබ්බංකටුව ජලාශයේ සුන්දරත්වය තව දුරටත් කියාපාන්න මෙම දසුන් වැව් බැම්ම මතින් ගමන් කරන බොහෝ දෙනාගේ   නෙත පිනවන්නට  වූහ.

ඡායාරූප – කාංචන කුමාර ආරියදාස

Recommended For You

About the Author: Thusal