ජනපති කාර්යාලයේ කාර්යක්ෂම සේවාවක් වෙනුවෙන් ව්‍යුහාත්මක වෙනසක්

ජනාධිපති ලේකම් ධුරයට ගාමිණී සෙනරත් මහතා පත්වීමත් සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ සේවා කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කෙ‌රෙමින් පවතී.

ජනාධිපති අරමුදල,  මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය ඇතුළු ජනතාවට ඍජුව සේවා සැපයෙන ඒකකයන්හි තනතුරු සඳහා නව නිලධාරීහු පත්කර සිටිති.

නව ජනාධිපති ලේකම්වරයෙකු පත්වීමත් සමග මෙලෙස ගනු ලබන පරිපාලනමය වෙනස්කම් සඳහා පුද්ගල නාමයන් යොදා ගනිමින් වැරදි අර්ථකථනයන් දීමට ඇතැම් සමාජ මාධ්‍යයන් උත්සහ  ගෙන ඇති බව දක්නට ලැබෙන අතර ඒවා සාවද්‍ය බව සඳහන් කළ යුතුය.

Recommended For You

About the Author: Thusal