කාරක සභා රැසක් මෙම සතියේ රැස්වේ

අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභා ඇතුළු කාරක සභා රැසක් මේ සතියේ  රැස්වීමට නියමිතය.

මේ අනුව මැතිවරණ සහ ඡන්ද විමසීම් ව්‍යුහයේ හා නීති රීතිවල ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුනාගැනීමටත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමටත් වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව ලබන 24 වන දින රැස්වීමට නියමිතය.

තවද හෙට (22) බලශක්ති කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව, කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව සහ වනජීවී සහ වනසංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව රැස්වේ. එසේම අනිද්දා (23) කම්කරු කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව සහ ඉඩම් කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව ද රැස්වීමට නියමිතය.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදයේ රැස්වීමක්ද හෙට (22) පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

Recommended For You

About the Author: Thusal