දේශගුණ විපර්යාසවලින් බැටකන මෙක්ෂිකෝවේ ගොවීන්

ගෝලීය උණුසුම වෙනත් බොහෝ රටවලට වඩා මෙක්සිකෝවට හානියක් විය හැකිය. අවම වශයෙන් මීට වසර 9000 කට පෙර මිනිසුන් ප්‍රථම වරට මධ්‍යම මෙක්සිකානු ප්‍රාන්තයේ පුබෙලා ප්‍රාන්තයේ ටෙහුවාකාන් අසල බඩඉරිඟු වගා කිරීම ආරම්භ කළ... Read more »